Power City is meer dan alleen maar een kerk, het is een gemeenschap van mensen vol passie, vuur en liefde voor Jezus Christus. Ieder mens is gemaakt voor een bepaald doel. God heeft een plan met je leven. Wij willen je helpen dat plan te ontdekken en je helpen het waar te maken.

Power City is een apostolisch centrum waar mensen die tot de Heer komen, tot de ontdekking komen wie ze zijn in Christus. Ze leren welke autoriteit ze hebben en welke roeping er op hun leven ligt. Ze worden getraind en uitgezonden.
Power City is een sterk biddende en aanbiddende gemeente. We geven heel veel aandacht aan het Woord van God (de Bijbel) omdat dit het fundament is voor een succesvol leven met God. We geloven ook in een leven met de Heilige Geest en dat de gemeente een plaats is waar de heerlijkheid van God krachtig geopenbaard wordt. We zijn een gemeente die zich richt op het beïnvloeden van de samenleving.
We geloven in de kracht van God voor genezing, bevrijding en verandering maar ook in familie en vriendschap en dat de gemeente een plaats van vreugde en relatie is.

Power City is verbonden met King Jesus Ministries van Guillermo Maldonado in Miami.
http://kingjesusministry.org/covering-directory/

Pastor Rolph is opgegroeid in Nederland, waar hij ook werd wedergeboren en met de Geest werd gevuld. Pastor Hyona werd geboren in Zuid-Korea en verhuisde naar Californië toen ze 10 was. Haar wedergeboorte was kort daarna.

Zowel pastor Rolph en pastor Hyona voltooiden hun ministeriële opleiding bij het Spirit Life Bible College in Californië. Zij zijn sinds 1994 fulltime werkzaam in de bediening. Zij stichtten en leidden twee kerken en waren hiervan voor meerdere jaren de voorgangers. Daarna begonnen ze hun rondtrekkende bediening. Ze reisden naar meer dan 50 landen in Noord-Amerika, Afrika, Azië, Australië, Europa en Zuid-Amerika om te onderwijzen en te prediken in kerken, Bijbelscholen, en tijdens leiderschapsbijeenkomsten en conferenties.

Pastor Rolph en pastor Hyona hebben op drie verschillende continenten gewoond. In februari 2012 zijn ze met hun dochter Natasha en hun twee zonen Timothy en William officieel van Amerika/Washington naar Nederland verhuisd. Alle vijf familieleden zijn geboren in een ander land.

Pastor Rolph en pastor Hyona zijn beiden zeer gevoelig voor de leiding van de Heilige Geest en hebben veel mensen genezen en bevrijd zien worden. Tekenen en wonderen volgen de gedurfde prediking en onderwijzing van het Woord.
Mensen worden aangemoedigd en toegerust om hun roeping te volgen. Hun prediking is sterk en uitdagend, maar met bewogenheid. Het richt zich op onderwerpen die mensen aanzet om te veranderen, en een ​​sterkere relatie met God op te bouwen.

Pastor Rolph en pastor Hyona hebben een passie om mensen te zien leven in totale overwinning op elk gebied van hun leven. Ze willen mensen toerusten om het werk van de bediening uit te voeren, waardoor ze in de maatschappij functioneren als een effectief instrument; een effectieve bouwer van Gods Koninkrijk .

Pastor Hyona is ook begenadigd met een grote muzikale gave. Wanneer ze samen een dienst leiden, speelt pastor Hyona vaak piano onder een zeer sterke zalving, waardoor mensen in de tegenwoordigheid van God geleid worden.

www.himglobal.org

De missie van de gemeente is de wereld bekend te maken met de bovennatuurlijk kracht en liefde van God en mensen tot discipelen te maken.
Dit bereiken we door alle middelen die ons ter beschikking staan te gebruiken; televisie, radio, internet, samenkomsten, conferenties, missie reizen enz. Maar ook door mensen toe te rusten en te helpen de glorie van God uit te dragen om het hart van de Vader aan de wereld te kunnen laten zien.

De visie om deze missie te volbrengen is door te EVANGELISEREN, te BEVESTIGEN, te DISCIPELEN en te ZENDEN.

Evangeliseren: Iedere christen is geroepen het goede nieuws dat Jezus is gekomen om ons van de zonde te redden te brengen. We brengen dit goede nieuws aan de armen van geest, de gebrokenen van hart, de blinden, de verdrukten, de zieken en iedereen die zonder Hem leeft.

Bevestigen: Het herstellen van de relatie van de mensen met God, het vernieuwen van de mentaliteit en het ontwikkelen van het geestelijke leven. Door het versterken van geest, ziel en lichaam en het leven dat God voor een ieder heeft leren we in de autoriteit te leven die we in Jezus Christus hebben. Door het herstellen van de principes van het Koninkrijk van God in het leven van mensen wordt iedereen de mogelijkheid geboden een leven van totale overwinning te gaan leven.

Discipelen: Iedereen moet ontdekken waarom hij/zij hier op aarde is. Wat was God’s bedoeling met je leven. Wij willen je helpen ontdekken wat de roeping op je leven is en je dan helpen dit uit te voeren. Iedere gelovige moet toegerust worden om het doel, de roeping en de wil van God voor zijn/haar leven te vervullen en te ontdekken wat je identiteit als kind van God is. Iedereen heeft rechten, verantwoordelijkheden, gaven en een erfenis in het Koninkrijk van God.

Zenden: Het uitzenden van mensen in het missieveld of in de samenleving met de kracht, wijsheid en liefde van God. Ieder moet zijn/haar doel bereiken door de wil van God te doen en het koninkrijk te brengen waar ze ook zijn. Het doel is leiders uit te zenden met het juiste gereedschap, de juiste instrumenten en geestelijke wapens om het Koninkrijk van God met kracht in de wereld om ons heen te brengen. We zijn geroepen om de zieken te genezen, demonen uit te werpen, doden op te wekken en om wonderen en tekenen te zien. We hebben de opdracht te onderwijzen, te prediken en de geheimenissen van het Koninkrijk te profeteren om hervorming en reformatie in de wereld om ons heen te brengen. Ons doel is invloed te hebben in onze samenleving, om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de kracht en liefde van God en om een blijvende erfenis van zegen, voorspoed en gerechtigheid voor de toekomstige generaties achter te laten.

HET WOORD
De Bijbel is het onfeilbare Woord van God, door de Heilige Geest geïnspireerd (2 Timoteüs 3:16). Het is gezaghebbend, het fundament van het geloof.
Te allen tijde zal dit Woord bepalend zijn voor alle facetten van de gemeente.

DE SCHEPPER
God is de Schepper van de hemel en aarde (Genesis 1:1); want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op aarde zijn (Colossenzen 1:16).

DE DRIE-EENHEID
De Bijbel leert: De HERE is onze God, de HERE is één (Deuteronomium 6:4). God de Vader, God de Zoon; Jezus, en God de Heilige Geest.

JEZUS, GOD EN MENS
Jezus, de Zoon van God is in het vlees gekomen, uit de maagd Maria geboren (Lucas 1:35 en Jesaja 7:14).

ZONDE
Alle mensen hebben gezondigd, Gods wetten overtreden (Romeinen 3:23).

VERZOENING MET GOD
Mensen kunnen alleen verzoend worden met God, vergeving en het eeuwige leven ontvangen door het offer, wat Jezus Christus, de Zoon van God, en de zoon des mensen als Middelaar bracht aan het kruis van Golgota (Romeinen 3:21-26).
Hij is onze gerechtigheid (1 Korintiërs 1:30).
Ieder moet Jezus persoonlijk aanvaarden als Redder en Verlosser, zich bekeren.
Zijn bloed reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7).
Dan wordt men opnieuw geboren, gaat men Gods Koninkrijk binnen (Johannes 3:3).
Hij is De Weg, De Waarheid en Het Leven; niemand komt tot God de Vader, dan door Hem (Johannes 14:6)!

DE OPSTANDING
Wij geloven dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven en is opgestaan om onze rechtvaardiging (Romeinen 4:25).
Jezus Christus triomfeerde over de dood.
Hij heeft alle vijanden, alle machten der duisternis overwonnen, en onder Zijn voeten gesteld (Efeziërs 1:21).
Door Hem zijn wij overwinnaars en zullen wij wandelen in Zijn opstandingskracht.

DE HEMELVAART
Jezus voer ten hemel, Hij zit aan de rechterhand van de Vader, alwaar Hij voor ons bidt en pleit (Romeinen 8:34).

DE HEILIGE GEEST
Op Pinksterdag zond Jezus de Heilige Geest, de Trooster, de Helper (Handelingen 2).
De Gemeente werd hierdoor één lichaam, aangegord door de kracht van de Heilige Geest.
De Geest wil door de gelovigen heen werken, om met macht en gezag, met gaven en bedieningen Gods Koninkrijk te bouwen.

DE GEMEENTE, HET LICHAAM
Christus is het Hoofd, en de gemeente is het Lichaam van Christus, om dezelfde werken te doen, die Jezus Christus op aarde deed (Marcus 16:15-20).
De Heilige Geest moet alle vrijheid hebben in de gemeente en moet te allen tijde tot de gemeente kunnen spreken (Openbaring 2:7).
Het Woord en de Heilige Geest zullen altijd overeenstemmen.

BEVRIJDING
De Heer wil allereerst redden van zonde, maar Hij wil ook bevrijden uit satans macht en de ziel, de geest en het lichaam genezen (Johannes 7:23).
Daarom geloven we dat Marcus 16:15-20 de opdracht is voor de gemeente van Jezus Christus.

HEILIGING
God roept Zijn Gemeente tot heiliging (1 Petrus 1:16), tot aanbidding (Johannes 4:23), tot een koninklijk priesterschap en tot getuigen (1 Petrus 2:9-10).

DE WEDERKOMST
Jezus zal terugkeren, eerst om Zijn gemeente tot zich te nemen en daarna om de wereld te oordelen en als Koning te heersen (1 Tessalonisenzen 4:13-17 en Openbaring 20:11-15).

ISRAËL
God zal Zijn plan vervullen met het volk van Israël, Zijn uitverkoren volk (Romeinen 11). Israëls val betekende rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel temeer hun volheid (Romeinen 11:12).

DE UNIVERSELE GEMEENTE
De universele gemeente bestaat uit allen die, door Jezus, kinderen Gods geworden zijn.

DE PLAATSELIJKE GEMEENTE
De plaatselijke gemeente bestaat uit leden (1 Korintiërs 12), die op een bepaalde plaats tezamen komen volgens Bijbels principes. Die leden zijn discipelen (volgelingen, leerlingen) van Jezus. In de gemeente werken de vijfvoudige bediening (Efeziërs 4:11), de gaven van de Heilige Geest (1 Korintiërs 12), de genadegaven (Romeinen 12:3-8) en de vrucht van de Geest (Galaten 5:22).

ZalenA4
ZalenA4 en Power City werken samen bij het verhuren van de beschikbare ruimtes in het gebouw.
Bekijk voor meer informatie onze website: www.zalena4.nl